Általános Szerződési Feltételek

 A www.aranymagyarorszag-art.hu portál üzemeltetője az Golden Choco KFT.

Jelen szerződés felei, egyrészről az Golden Choco Kft.

Székhely: 1028 Budapest, Kilincs utca 14/a
Cégjegyzékszám:     01 09 271856
Adószám: 25381018-2-41

 

(a továbbiakban Szolgáltató) aki a Magyar Köztársaság, valamint az Európai Unió törvényei szerint rendelkezik nemesfém forgalmazási joggal, másrészről minden természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet – (a továbbiakban Megrendelő) - ,amennyiben az itt megfogalmazott Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF) elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Szolgáltató értékesítési tevékenysége az Európai Unió országaiban történik.

1.1.        A jelen ÁSZF célja a Szolgáltató és a vele a jelen ÁSZF 1.2 pontjában megjelölt termék forgalmazása tárgyában szerződést kötő Megrendelő  között létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételek egységes és részletes szabályozása.

 1.2.        A jelen ÁSZF a Szolgáltató a mindenkor hatályos, általános forgalmi adóról szóló törvényben befektetési aranyként meghatározott termékek (a továbbiakban: „befektetési arany”) illetve egyéb nemesfémtermékek (a továbbiakban együttesen: „nemesfém” vagy „nemesfémtermék”) forgalmazására a Szolgáltató és a Megrendelők között létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, amelyek mindkét félre nézve külön kikötés nélkül is kötelezőek, feltéve hogy a jogügylet kapcsán létrejövő szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

 1.3.        A jelen ÁSZF nyilvános, a Szolgáltató ügyfélforgalom céljára rendelkezésre álló helyiségeiben, illetve a honlapján megtekinthető, illetve a Szolgáltató a Megrendelőnek azt nyomtatott formában rendelkezésére bocsátja.

Honlap:  www.aranymagyarorszag.hu

Ügyfélszolgálati iroda:
1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 4-8. II. emelet 223. iroda
E-mail: info@aranymagyarorszag.hu

 

1.4.        A jelen ÁSZF a Szolgáltató  ügyvezetője, valamint meghatalmazottja által történt jóváhagyást követően, a Szolgáltató ügyfélforgalmi helyiségében történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól azzal, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult azt egyoldalúan módosítani. A jelen ÁSZF módosításáról a Szolgáltató legkésőbb a hatályba lépés napján, hirdetmény formájában, a székhelyén, illetve honlapján történő közzététel útján értesíti az Ügyfelet.

 2.       A TÁRSASÁG SZOLGÁLTATÁSAI

 2.1.        A Szolgáltató  jelen ÁSZF hatálya alatt az alábbi szolgáltatások nyújtására vállalkozik:

a)nemesfém értékesítése, visszavásárlása egyedi megrendelés alapján,
b)nemesfém értékesítése „ Megtakarítási Program” keretében,

2.2.        A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli, szerződéskötési szabadsága, a Megrendelő  által rendelkezésre bocsátott fedezet, az adott piaci körülmények és az egyedi megrendelések volumene alapján szabadon dönt az Ügyfél megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató  az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

 2.3.        A Szolgáltató  aranyrúd és -lapka termékek esetén kizárólag  nemzetközileg ismert gyártók termékeit forgalmazza.

 2.4.        A Szolgáltató  legkésőbb a jelen ÁSZF szerinti bármely szerződés teljesítéség köteles ügyfél-átvilágítási kötelezettségének eleget tenni; annak elvégzéséig a szerződés nem teljesíthető. Az ügyfél-azonosításra személyesen, a fent meghatározott ügyfélfogadási időben kerülhet sor. Amennyiben az ügyfél-azonosítás során meghatalmazott jár el, úgy mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott adatait rögzíteni kell. Nem kell az ügyfél-azonosítást elvégezni, ha azt a vonatkozó jogszabály alapján az azonosításra köteles szolgáltató azt már elvégezte, és annak eredményét a Szolgáltató  az irányadó jogszabályok és belső szabályzata alapján elfogadja. Az ügyfél-azonosítást követően a megrendelés a Szolgáltató  számára a fent megjelölt ügyfélszolgálati iroda címén személyes megjelenés útján írásban,  valamint a szolgáltató által üzemeltetett webáruházon keresztül adható: (www.aranymagyarorszag.hu)

 3.       ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

 3.1.        A Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés megkötése előtt, a mindenkori pénzmosás megelőzéséről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően meggyőződik a Megrendelő, vagy az annak képviseletében eljáró személy személyazonosságáról, valamint az utóbbi képviseleti jogosultságáról. Ha a Megrendelő  jogi személy vagy más szervezet, a Megrendelő  képviseletében eljáró személy személyazonosságának megállapításán túlmenően a Szolgáltató  a jogi személy, illetőleg a más szervezet azonosítását is elvégzi. Nem kell az azonosítást elvégezni, ha a Szolgáltató  a jogi személyt, illetőleg más szervezetet egyéb ügylet kapcsán már azonosította és a rögzített adatokban változás nem történt. A jogi személy, illetőleg más szervezet képviseletében eljáró természetes személy személyazonosítását minden esetben el kell végezni.

 3.2.        A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Szolgáltató  az alábbi esetekben köteles az ügyfél átvilágítását elvégezni:

a)       üzleti kapcsolat létesítése;

b)       3.600.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítése esetén, amely kiterjed azon ügyletekre is, amelyekre vonatkozóan 1 éven belül az Ügyfél ugyanazon jogcímen (így például: adás-vétel), ugyanazon tárgyra (így például: befektetési arany) ad megbízást, ha ezek együttes értéke eléri a 3.600.000,- Ft-ot.

c)       pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése, ha az a)-b)pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor;

d)       ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.

A fenti b) pontban meghatározott átvilágítási kötelezettség esetében az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a 3.600.000,- Ft-ot.

 3.3.        A Szolgáltató  az megrendelő  átvilágítása során az alábbi okiratok bemutatását követelheti meg:

 1. a)természetes személy esetén
  1. aa)magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  2. ab)külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya,
  3. b)jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló – 30 napnál nem régebbi – okiratot, hogy

c.a.  ba)a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta,

c.b. bb)belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,

c.c.  bc)külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

  1. c)jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító
   okiratát, alapszabályát). Az ügyfél a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül köteles okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni.

 3.4.        A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az azonosítást végző köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét. Érvénytelen okirat esetében a hiányosság pótlásáig a Megrendelő végrehajtását, vagy az üzleti kapcsolat létesítését a Szolgáltató  köteles megtagadni.

3.5.        A Megrendelő  azonosítását a Szolgáltató  ügynöke is jogosult elvégezni.

 4.  MEGRENDELÉS MENETE

 4.1.1. Megrendelés esetén a Szolgáltató a Megrendelő  megbízása alapján, díj ellenében, az alábbiak szerinti nemesfém termékek forgalmazására, az Megrendelő  részére történő átadására vállalkozik.

 4.1.2.         A Szolgáltató  kizárólag olyan, a honlapján feltűntetett befektetési arany és egyéb nemesfém termékek forgalmazására vonatkozó megbízást fogad el, amelyet az Megrendelő  a Szolgáltató  által rendszeresített, jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező, hiánytalanul kitöltött, valamint megfelelően aláírt formanyomtatványon nyújt be, vagy a weboldal adatlapján ad meg. A hibás adatok miatti téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 4.1.3.         A Szolgáltató által forgalmazott nemesfémek aktuális, tájékoztató jellegű vételi és eladási árfolyamát a Szolgáltató a honlapján határozza meg. A honlapon feltűntetett Euro ár a  végfelhasználói ár, azt az árat mutatja, amelyen az adott időpillanatban lehetséges az üzletkötés. A feltűntetett árat további költség – ide nem értve a házhozszállítás és exkluzív csomagolás esetleges költségét – nem terhel. A vételár ár készpénzes, Euróban történő fizetés esetén érvényes. Forintban történő fizetés esetén a forintban meghatározott vételár az irányadó, kivéve ha a szerződött valutaváltó partnerünk másképpen rendelkezik.

Átutalás esetén a vételárra 0,5 % banki költséget felszámolunk.

  4.1.6.         Amennyiben a Megrendelő a vételárat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja, a Szolgáltató a végleges forgalmazási árat rögzíti, és megrendeli a terméket a nemesfémek beszállítójánál.

    4.1.7.      Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását kővetően is jogosult az ár korrekciójára abban az esetben, ha a nemesfém beszállítója előre nem látható körülmények bekövetkezésére (így többek között árfolyam-ingadozás, nyersarany világpiaci árának változása) hivatkozva jelent be és érvényesít árfolyamváltozást a leszállítandó nemesfém vonatkozásában. Ebben az esetben a Szolgáltató az árfolyamot a beszállító által érvényesített árfolyamváltozással megegyező mértékben jogosult korrigálni. Az Megrendelő számára hátrányos árkorrekció esetén a Szolgáltató az árkorrekció tényéről és a megbízás végrehajtásának feltételeiről telefonon keresztül haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. A Szolgáltató a megbízást kizárólag akkor teljesíti, ha a Megrendelő a megrendelést az árkorrekcióra és a megváltozott mértékű foglalóképzési kötelezettségre tekintettel is megerősíti. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató első értesítését követő 1 munkanapot meghaladó időtartamban nem elérhető a Szolgáltató számára – feltéve hogy a Szolgáltató a kapcsolatfelvételt legalább 3 alkalommal megkísérelte –, vagy a Megrendelő nem hagyja jóvá az ügylet teljesítését, úgy azt a felek az Megrendelő elállásának tekintik.

 4.2.        Elállás

 4.2.1.         A Megrendelő az egyedi megrendeléstől legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltató általi  visszaigazolás befejezéséig jogosult elállni. Ezt követően a Megrendelő a megrendelésért – a 4.1.10 pontra is figyelemmel – helytállni köteles.

 4.2.2.         A Szolgáltató bármikor jogosult a teljesítéstől elállni, ha a Megrendelő bármilyen módon megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

  4.3.        Megrendelés teljesítése

4.3.1.         A megrendelt nemesfém átvételére legkorábban – amennyiben a Szolgáltató eltérően nem rendelkezik – a megrendelés Megrendelő számára történő visszaigazolást követő 5. munkanaptól van lehetőség a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában, a fent megjelölt ügyfélforgalmi órákban, valamint a nemesfém kiszállításával az alábbiakban megjelölt módon.

 4.3.2.         Szolgáltató a nemesfém székhelyére történő beérkezéséről Megrendelő által megadott telefonszámon értesíti a Megrendelőt.

 4.3.4.         Szolgáltató a nemesfémet a székhelyére történő leszállítását követően, annak Megrendelő részére történő átadásáig a letéti őrzés szabályai szerint kezeli.

 4.3.5.         A leszállított nemesfém átadásakor a felek kötelesek azt megvizsgálni. A nemesfém átvételével a Megrendelő kifejezetten elismeri, hogy a terméket megvizsgálta, és az legalább a rendelésben megjelölt tulajdonságokkal bír.

4.3.6.         Az átadást követően a nemesfém súlyát, minőségét és eredetiségét a Megrendelő nem kifogásolhatja.

4.3.7.         A leszállított nemesfém elszállítása a Megrendelő feladata és költsége. Amennyiben a Megrendelő házhozszállítást kér, ennek költsége Őt terheli. Ennek összege a Szolgáltató weboldalán megtalálható, amely összeg a csomagolási költséget is tartalmazza, kivéve az exkluzív díszcsomagolás megrendelőlapon feltűntetett díját.

 4.4.        Visszavásárlás

 4.4.1.         A Szolgáltató vételi kötelezettséget kizárólag az általa forgalmazott – és sorszámok alapján forgalomba helyezett – nemesfémek tekintetében vállal, a Megrendelő kifejezett rendelkezése alapján.

 4.4.2.         A Szolgáltató visszavásárlás esetén egyeztet a Megrendelővel az áru felvételének időpontjáról. A Szolgáltató megbízottja átvételi elismervény, szállítólevél ellenében az egyeztetett időpontban átveszi az árut a Megrendelőtől. Szolgáltató az árut átvételkor ellenőrizni. Akár minőségi, akár mennyiségi eltérés esetén Szolgáltató az átvételre nem kötelezett.

 

4.4.3.         Szolgáltató az eladási áru minőségi és mennyiségi átvétele után a nemesfém beszállítója által közölt, adott napi árfolyamok alapján ad vételi ajánlatot a Megrendelő felé személyesen vagy telefonon, a Megrendelő által megadott elérhetőségen. A Szolgáltató honlapján feltűntetett ár kizárólag tájékoztató jellegű. Amennyiben a Megrendelő az ajánlatot elfogadja, a Szolgáltató legkésőbb az elfogadást követő 30. banki napon köteles átutalni a teljes vételárat a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra. A kifizetés az Megrendelő kérésének megfelelően történhet EURO devizában is.

 4.5.        Fizetési feltételek

 4.5.1.         A Megrendelő a jelen ÁSZF szerinti fizetési kötelezettségét a Szolgáltató székhelyén történő készpénzes befizetéssel, vagy a Szolgáltató fent megnevezett bankszámlájára történő átutalás útján teljesítheti a Szolgáltató által kiállított szállítólevél alapján.

  4.5.2.         A Megrendelő fizetési kötelezettségének magyar forintban vagy euróban köteles eleget tenni (EUR összeg esetében az Ügyfél devizakockázatot nem fut). Magyar forintban történő fizetés esetén az ár a tranzakció napján, a Társaság által a honlapján közzétett EUR/HUF árfolyam alapján kerül kiszámításra.

 4.5.3.         A Szolgáltató a nemesfém jelen ÁSZF szerinti visszavásárlásakor fizetési kötelezettségének a Megrendelő rendelkezése szerint magyar forintban vagy euróban, a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy amennyiben az lehetséges készpénz kifizetésével tesz eleget.

 5.       ÜGYNÖKI ÉRTÉKESÍTÉS

 5.1.        Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásai nyújtásához kereskedelmi ügynököt vesz igénybe, az ügynök tájékoztatás adására, a Megrendelő azonosítására, illetve a Szolgáltató nevében a megrendelőlap aláírására, valamint meghatalmazás alapján a vételár átvételére jogosult.

 5.2.        A Szolgáltató ügynökei semmilyen jogcímen sem jogosultak  a fenti bekezdésben meghatározottakon túlmenően a Szolgáltató nevében történő kötelezettségvállalásra.

 5.3.        A Szolgáltató mindenkori ügynökeinek listáját a Szolgáltató a honlapján jeleníti meg,a www.aranymagyarorszag.hu/elérhetosegek menüpont alatt.

 6.       SZAVATOSSÁG

 6.1.        A Szolgáltató kijelenti, hogy termékeket kizárólag a nemesfém gyártójától, valamint a gyártó által megnevezett nagykereskedőtől szerzi be, amely gyártó és nagykereskedő megfelel a székhelye szerint alkalmazandó jogszabályok által befektetési arany, illetve nemesfém előállítására és fémjelzésére vonatkozóan előírt követelményeknek.

 6.2.        A Szolgáltató szavatolja, hogy az általa értékesített befektetési arany rendelkezik a mindenkori magyar jogszabályokban befektetési aranyként meghatározott nemesfém termékre irányadó tulajdonságokkal.

 6.3.        Bármely szavatossági igény érvényesítésének feltétele a Szolgáltató által az igénnyel érintett nemesfémre vonatkozóan kiállított eredeti számla bemutatása.

 7.       EGYEBEK

 7.1.        A Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőit, hogy valamennyi telefonos beszélgetést hangfelvétel útján rögzíti. A hangrögzítést a megbízást felvevő személy jogosult és köteles elvégezni. A hangfelvételeket a Szolgáltató elektronikus úton archiválja, és az Megrendelő írásos instrukcióival együtt az ügyletkötést követő 8 évig tárolja. Az ügylet tartalmával kapcsolatos vita esetén – az ellenkező bizonyításáig – a Szolgáltató által hangfelvétel útján, írásban, illetve elektronikus úton rögzített tartalom az irányadó.

 7.2.        A felek közötti szerződésekkel, azok teljesítésével, valamint a jelen ÁSZF-el, annak értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban a felek között felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek megkísérlik tárgyalásos úton rendezni. Ennek keretében a Szolgáltató a Megrendelő kérésére legalább egy alkalommal lehetőséget biztosít arra, hogy a felek, jogi képviselőik, illetve egyéb tanácsadóik, közvetítőik, közreműködőik jelenlétében személyes találkozó keretében kíséreljék meg a vitás kérdések tisztázását. A jogviták peren kívüli szakaszában a felek kötelesek egymással a tőlük elvárható módon együttműködni. A tárgyalások során törekedni kell az írásbeli kommunikációra.

 7.3.        Amennyiben a felek közötti vitás kérdések tárgyalásos rendezése nem vezet eredményre, a felek a szerződéssel kapcsolatos, vagy ebből eredő minden jogvita eldöntésére, a hatáskörtől függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, valamint a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

 7.4.        A kikötött bíróság a hatályos magyar jogszabályok alapján jár el.

 7.5.        A jelen ÁSZF-ben, valamint annak mellékleteiben nem részletezett kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.